หนังสือสื่อสารสร้างสันติ : สารบัญ - ประโยชน์ - ผู้เขียน

Button

สนใจซื้อหนังสือ ส่งเสริมสื่อเพื่อสันติ

ติดต่อเรา Line ID: narislove

จุดประสงค์ & ความตั้งใจของเรา

1) สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ

    (Promote Love, Empathy & Peace)

2) สนับสนุนการเชื่อมใจกันด้วยความกรุณา

    (Compassionate Connecting)

3) ส่งเสริมชีวิตผู้คนให้วิเศษมากยิ่งขึ้น

    มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

    (Enrich Life More Wonderful, Well-Being)

50 หัวข้อหลักสูตรฝึกทักษะสื่อสารอย่างสันติ

50 หัวข้อหลักสูตรฝึกทักษะ

สื่อสารอย่างสันติ (Based on NVC: Nonvilent Communication) นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ชีวิต จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ งาน ความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ การให้คำปรึกษา การโค้ช การเป็นคนกลาง เพื่อส่งเสริมชีวิตในครอบครัว ทีมงาน หมู่คณะ ชุมชน องค์กร

ผู้ก่อตั้งบ้านใส่ใจ ผู้ออกแบบหลักสูตร & วิทยากร

ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของท่าน

ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของท่าน : เพื่อสนับสนุนงานสร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ


ติดต่อเรา Line ID: narislove

ติดต่อเราได้ที่

Email : riscarefor@gmail.com

Line ID: narislove

Tel : 093-445-9665

บ้านใส่ใจ www.carefor.org

EmpathyHeart

www.empathyheart.org

Red Swirl Vibrant Doodle
Flat Vibrant Note Paper with Clip Illustration
Rough Organic Cutout Stout Bowl Illustration
Rough Organic Cutout Rounded Incline Illustration