สื่อสารอย่างสันติ บ้านใส่ใจ Carefor.org สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติ

สร้างสุขในงาน สุขในความสัมพันธ์ ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก & สื่อสารอย่างสันติ

Happy Work Happy Relationship based on NVC & Positive Psychology


วันอาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2024 เวลา 18.00-21.00 Zoom Online

ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org

based on NVC: Nonviolent Communication, Empathy Sunday Online ครั้งที่ 136


ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ท่านจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติใน 3 ชั่วโมงนี้

ฝึกปฏิบัติ 80-90% บรรยายเพียง 10-20%


😊 1. ทำไมผู้คนไม่มีความสุขในการทำงานในมุมมองของจิตวิทยา

🌺 2. ทำไมผู้คนจึงมีความขัดแย้งในการทำงานในมุมมองของจิตวิทยา

🌼 3. ทำไมคนจึงยังทนทำงานอยู่ แม้ว่าไม่มีความสุขและมีความขัดแย้งในที่ทำงาน

🌷 4. ฝึก 4 ทักษะสร้างความสุขในการทำงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวกและสื่อสารอย่างสันติ

🌺 5. ฝึก 4 ทักษะสร้างความสุขในความสัมพันธ์ด้วยจิตวิทยาเชิงบวกและสื่อสารอย่างสันติ

🌳 6. ขั้นตอนการฝึกประยุกต์ใช้สื่อสารอย่างสันติในการพัฒนาทักษะชีวิต

🎁 7. ฝึกนำไปใช้จริง ร่วมกับเพื่อนผู้เข้าร่วม อบอุ่น จริงใจ ช่วยเหลือกัน

นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว วิทยากร 150 หลักสูตร สร้างความรัก ความเข้าใจ สันติ

นานกว่า 46 ปี 300 องค์กร ผู้เชี่ยวชาญสื่อสารอย่างสันติ ผู้เขียนร่วมสื่อสารสร้างสันติ


 • CNVC Certification Candidate จาก CNVC Center,
 • ครูผู้สอนปลดปล่อยความเครียดและบาดแผลในจิตใจด้วยตนเอง

Certified TRE® Provider จาก TRE® Global,

 • ครูผู้สอนเทคนิควิทยาศาสตร์การเชื่อมสัมพันธ์ด้วยหัวใจ Heart Lock-in Facilitator™ จาก Heartmath Institute
 • อาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการปรึกษาและโค้ชชิ่ง Counseling/Coach Trainer


สมัคร: การให้ของท่าน 490 บาท ช่วยเผยแพร่สื่อสารอย่างสันติให้คนไทย 1 ล้านคน

รับจำนวนจำกัด (ท่านที่ทำงานเยาวชน ติดขัดทุนทรัพย์ ตั้งใจจริง ฝึกจริงจัง ติดต่อได้)

ดูรายละเอียด www.carefor.org สมัครที่ Line ID: @carefor.org

จุดประสงค์ & ความตั้งใจของเรา

1) สร้างความรัก ความเข้าใจ & สันติทั่วประเทศ

(Promote Love, Empathy & Peace)

2) สนับสนุนการเชื่อมใจกันด้วยความกรุณา

(Compassionate Connecting)

3) ส่งเสริมชีวิตผู้คนให้วิเศษมากยิ่งขึ้น

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(Enrich Life More Wonderful, Well-Being)

150 หลักสูตรฝึกทักษะสื่อสารอย่างสันติสื่อสารอย่างสันติ (Based on NVC: Nonviolent Communication) สามารถนำใช้ในการพัฒนาได้อย่างหลายหลาก อาทิ

พัฒนาชีวิต จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ งาน ความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ การให้คำปรึกษา การโค้ช การเป็นคนกลาง เพื่อส่งเสริมชีวิตในครอบครัว ทีมงาน หมู่คณะ ชุมชน องค์กร


Life, Work, Love & Relationship

นริศ มณีขาว

Pink Scribble Icon
Abstract Organic Shape Vector Illustration

Line ID: @carefor.org

Trainer, Facilitator, Coach, Counselor

based on

 • NVC: Nonviolent Communication
 • TRE: Tension & Trauma Release
 • NVC Counselor & Coaching
 • Music, Art & InterPlay Body Movement
 • Body Mind & Soul Based
 • Science of Compassion & Neuroscience

www.carefor.org

Brown Abstract Watercolor Splotch Brushstroke Shape
Circle Frame

นริศ มณีขาว

Naris Manikhao

Telephone Call Icon

093-445-9665

Home

179/80 Phahonyothin 75 Bangkok, Thailand

email icon

riscarefor@gmail.com Line ID: narislove

Website

www.carefor.org : Carefor Peace Center

แนะนำวิทยากร


 1. อดีตอาจารย์สอนการให้คำปรึกษา สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
 2. ปัจจุบันเป็นวิทยากร 150 หลักสูตร และ ผู้ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาชีวิต จิตวิญญาณ การงาน ความรัก ความสัมพันธ์นาน 46 ปี ให้กับผู้คน และสถาบัน องค์กรกว่า 300 องค์กร
 3. เป็น Trainer และอาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการปรึกษาให้นักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท และผู้นำในสถาบันต่างๆ นาน 38 ปี
 4. เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสื่อสารอย่างสันตินาน 20 ปี CNVC Certification Candidate Trainer จากศูนย์การสื่อสารไร้ความรุนแรง CNVC Center
 5. เป็นผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารสร้างสันติ และ หนังสือ "สื่อสารอย่างเข้าใจ ทำอะไรก็สำเร็จ" สื่อสารข้ามรุ่น ข้ามเจนเนเรชั่น
 6. เป็นครูผู้สอน TRE® การจัดการความเครียด & บาดแผลในจิตใจด้วยตนเอง จากสถาบัน TRE® Global นาน 10 ปี
 7. เป็นครูผู้สอนดนตรีบำบัด กลองบำบัด เพื่อพัฒนาชีวิต จิตใจ การงาน ความสัมพันธ์ & การเยียวยานาน 10 ปี จาก Certification Board for Music Therapists (CBMT)
 8. เป็นผู้สอนอินเตอร์เพล InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย จากสถาบัน InterPlay Center

นำฝึกโดย อ.นริศ มณีขาว


1)🌟วิทยากร 150 หลักสูตร & ผู้ให้คำปรึกษา :

พัฒนาชีวิต การงาน ความรัก ความสัมพันธ์นานกว่า 46 ปี ให้กับสถาบัน องค์กรกว่า 300 องค์กร

2)🌼ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนกรสื่อสารอย่างสันตินาน 20 ปี

CNVC Certification Candidate Trainer จาก CNVC Center

3)🕊️ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารอย่างสันติ based on NVC

4)🕊️ผู้เขียนร่วมหนังสือสื่อสารอย่างเข้าใจระหว่างคนต่างรุ่น based on NVC

5)✨ผู้สอนหลักสูตรสื่อสารอย่างสันติมากกว่า 120 หลักสูตร

6)🌿ครู Certified TRE® Provider (คนไทยคนแรก) :

Tension & Trauma Release Provider/Coach นาน 10 ปี จาก TRE® Global

7)💖กระบวนกร Heart Intelligence Facilitator™ (คนไทยคนแรก) นาน 8 ปี จาก Heartmath Institute

8)💖Music Healing, Drum Circle Drum Circle & Drum Healing Facilitator

ผู้สอนกลอง-จังหวะเพื่อพัฒนาชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ & การเยียวยา

จาก Certification Board for Music Therapists (CBMT)

9)💞Trainer และอาจารย์ผู้สอนจิตวิทยาการปรึกษาให้นักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท และสถาบันต่างๆ

นานกว่า 37 ปี

10)💞ผู้ให้คำปรึกษาและโค้ช Counselor & NVC TRE® Coach

11)💞ผู้สอน InterPlay ปลดล็อคพลังปัญญาของร่างกาย (Unlock Wisdom of Body)

จากสถาบัน InterPlay Center

Organic Abstract Shape Vector

วิธีการเรียนรู้ & ฝึกปฏิบัติจากเรื่องจริงของผู้เรียน

Abstract watercolor brushstroke element
Information Icon
หล กค ด
การนำไปใช
ฝ กปฏ บ ต
การค นพบ
Organic Abstract Shape Vector
Abstract Shape
Abstract Shape

Reflective Pedagogy Paradigm (RPP)

St. Ignatius of Loyola

within Experiential Learning

Kolb, D. A. (2014). Experiential learning

นริศ มณีขาว บ้านใส่ใจ carefor.org

รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

องค์ประกอบที่สำคัญของสื่อสารอย่างสันติ (NVC)

0. ความตั้งใจหรือเจตนาของฉันในการสื่อสารครั้งนี้ (Intention)


• เริ่มต้นด้วยการบอกถึงความตั้งใจหรือเจตนาในการสื่อสารครั้งนี้

• เหตุผล : ช่วยให้ทุกฝ่ายเปิดใจได้ง่ายขึ้น ลดความอึดอัดใจและกลไกปกป้องตนเอง


• ตัวอย่าง : “ความตั้งใจของผมในการคุยกันคือ ผมอยากเห็นความราบรื่นในการทำงานร่วมกัน”

แทนการพูดถึงปัญหา หรือแสดงความคิดเห็น ฯลฯ โดยไม่บอกความต้องใจหรือเจตนาก่อน


รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

1. สังเกตโดยปราศจากการประเมินหรือตัดสิน (Observation)


• บอกถึงสิ่งที่สังเกตเห็นหรือได้ยิน โดยปราศจากการประเมินหรือตัดสิน

• เหตุผล : เพื่อช่วยให้อีกฝ่ายเปิดใจง่ายขึ้น

• ตัวอย่าง : “ผมได้รับรายงานของโครงการนี้เมื่อเช้า” แทนที่จะเป็น “คุณส่งรายงานช้าเสมอ”


2. ความรู้สึกโดยปราศจากการวิจารณ์ (Feeling)


• ระบุความรู้สึกทางกายหรืออารมณ์ความรู้สึกของคุณ โดยใช้คำสรรพนาม “ฉัน”

(ดูในใบรายการความรู้สึก)

• เหตุผล : การแบ่งปันความรู้สึกสามารถสร้างความเข้าใจและการเชื่อมสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น

• ตัวอย่าง : “ผมรู้สึกกังวล” แทนที่จะเป็น “คุณทำให้ฉันกังวล”

รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

3. ความต้องการ/คุณค่าโดยปราศจากการพาดพิงถึงคนอื่น (Need/Value)


• ระบุความต้องการสากล - คุณค่าสำคัญของคุณ (ดูในใบรายการความต้องการ/คุณค่า)

• เหตุผล : เพื่อเห็นความต้องการสำคัญที่ไม่ได้รับการเติมเต็ม/ตอบสนอง

• ตัวอย่าง : “ผมอยากเห็นความราบรื่นในการทำงาน” แทนที่จะพูดว่า

“คุณต้องรับผิดชอบให้มากกว่านี้”


4. ให้ความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่ง (Empathy) แม้ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดหรือทำ


• เปิดใจรับฟังความรู้สึกและความต้องการของอีกฝ่าย และเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนคำขอของคุณ

• เหตุผล : ช่วยส่งเสริมความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพิ่มโอกาสในการร่วมมือกัน

• ตัวอย่าง : หากบุคคลอื่นอธิบายว่าพวกเขาล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

คุณอาจเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเวลาร่วมกันสำหรับงานครั้งต่อไป

รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

5. ขอ(ร้อง)โดยให้อิสระที่จะตอบรับหรือปฏิเสธ (Request)


วิธีการเพื่อเติมเต็มความต้องการ โดยสื่อสารอย่างชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสามารถทำได้

• เหตุผล : คำขอที่เป็นรูปธรรมมีแนวโน้มที่จะได้รับการตอบสนองมากกว่าความต้องการที่

คลุมเครือหรือคาดหวังว่าอีกฝ่ายควรจะรู้ได้เอง


• ตัวอย่าง : “ในงานต่อไป คุณจะช่วยส่งรายงานตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ไหม?...

คุณคิดอย่างไร?” แทนคำว่า “ในคราวหน้า คุณต้องส่งงานให้ตรงเวลาที่นัดไว้นะ”

รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

6. ให้ความเข้าใจตนเอง (Self-Empathy)


• เมื่อเขาตอบกลับมาว่าเขารู้สึก และต้องการอะไรแล้ว ฉันไตร่ตรองว่า

“ฉันรู้สึก....(อย่างไร)” และ “ฉันต้องการ....(อะไร)”

• เหตุผล : ช่วยให้คุณชัดเจนในตนเอง และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และยังเพิ่มความสามารถในการเข้าอกเข้าใจอีกฝ่ายด้วย

• ตัวอย่าง : เรื่องเวลาการดำเนินงานช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ คุณตระหนักว่า “ฉันกังวลใจ”

และ “ฉันอยากเห็นความราบรื่นในการทำงาน” ช่วยให้คุณสื่อสารได้สงบและมั่นคงมากขึ้น

รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

7. สนทนาต่อเนื่องเพื่อหาวิธีการที่ตอบความต้องการของทุกฝ่ายแบบชนะ-ชนะ


• การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนกลับไปกลับมา โดยทั้งสองฝ่ายรับทราบความรู้สึกและความต้องการของกันและกัน

• เหตุผล : ช่วยในการค้นหาวิธีการที่เติมเต็มความต้องการของทุกฝ่ายแบบ Win-Win Solutions ในการหาข้อตกลงร่วมกัน

• ตัวอย่าง : อภิปรายถึงวิธีที่เป็นไปได้ และหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางแผนไว้

รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

8. การขอบคุณอย่างจริงใจ (Gratitude)


• ขั้นตอน : การขอบคุณทุกฝ่ายอย่างจริงใจในความร่วมมือแบ่งปันความรู้สึก ความต้องการ

และหาวิธีการร่วมกัน

• เหตุผล : เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยการเห็นคุณค่า และเคารพในการทำงานร่วมกัน

• ตัวอย่าง : “ผมขอบคุณทุกท่านมากสำหรับความช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจในการหาวิธีการ

ที่ทุกฝ่ายสบายใจในการทำงานร่วมกัน ผมยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านเป็นอย่างมากครับ”

รู้จัก NVC สื่อสารอย่างสันติ

แต่ละขั้นตอนของสื่อสารอย่างสันติ NVC ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนรูปแบบการสื่อสารที่มีความเข้าอกเข้าใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในจัดการความขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น


สิ่งสำคัญคือ การฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งในการเข้าใจตนเอง (Self-Empathy) เข้าใจคนอื่น (Empathy to Others) สื่อสารอย่างซื่อตรงจริงใจ (Honest Expression) เพื่อหาวิธีการตอบความต้องการทุกฝ่าย (Win-Win Solutions)


Reference:

 • Rosenberg, M. B. (2002). Speak Peace in a World of Conflict
 • Rosenberg, M. B. (2003). Nonviolent Communication: A Language of Life (2nd ed.).
 • Rosenberg, M. B. (2015). Creating Peaceful Relationships: A Guide to Nonviolent Communication. Puddledancer Press.


ติดต่อเราได้ที่

Email : riscarefor@gmail.com

Line ID: narislove

Tel : 093-445-9665

บ้านใส่ใจ www.carefor.org

Facebook: สื่อสารอย่างสันติ นริศ มณีขาว