Available courses

วิธีฝึกปฏิบัติมากมายหลายวิธีเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ (Spiritual Practice) การภาวนาเพื่อความเข้าใจเป็นวิธีหนึ่งที่พัฒนามากจากแนวคิดของการสื่อสารด้วยความกรุณา (NVC) ช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงกับความกรุณาและความเข้าใจ (Empthy) ต่อตนเองและเชื่อมโยงสู่คนอื่น มีผลต่อการพัฒนาความรัก ความสัมพันธ์ให้ตอบความต้องการของทุกฝ่ายได้ง่ายขึ้น

ใน 2 ชั่วโมงนี้ เราจะสำรวจและฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณตามแนวทางของการสี่อสารด้วยความกรุณา (NVC) เพื่อการเติบโตจากภายในอย่างเต็มเปี่ยม และผลิบานออกอย่างเป็นสุข สันติ เบิกบาน เป็นประโยชน์ทั้งกับตนเอง ผู้อื่น และสรรพชีวิตในโลกนี้